Wbito pierwszą łopatę pod spalarnię odpadów dla Poznania

1094
ITPOK wizualizacja copyrights AD i JP

ITPOK wizualizacja copyrights AD i JP

W sąsiedztwie Elektociepłowni Karolin władze Poznania, przedstawiciele inwestora, wykonawcy oraz instytucji finansujących wbili pierwszą łopatę pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) dla aglomeracji poznańskiej.

Od 17 kwietnia 2014 r. (nota bene dnia urodzin prezydenta Poznania) w Karolinie firma Hochtief prowadzi prace budowlane związane z realizacją ITPOK. To kolejny etap realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego w kwietniu 2013 r. pomiędzy Miastem Poznań i SITA Zielona Energia.
Symboliczne wbicie „pierwszej łopaty” na placu budowy miało miejsce 22 maja 2014 roku. To zamknięcie pierwszego etapu realizacji inwestycji czyli zaprojektowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. ITPOK zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia.
Dzisiaj wspólnie z partnerem prywatnym osiągnęliśmy etap, który zamyka procedury administracyjne związane z przygotowaniem inwestycji. Zakończenie tego etapu i uzyskanie pozwolenia na budowę w ciągu roku od podpisania umowy dla tak trudnej inwestycji jaką jest niewątpliwie spalarnia jest sukcesem SITA Zielona Energia i Miasta Poznań. Cieszę się iż założenia, które były podstawą podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym na tym pierwszym etapie współpracy potwierdził się. Oczekuję również, że partnerstwo nasze (Miasta Poznań i SITA Zielona Energia) zda egzamin na kolejnym etapie jakim jest budowa instalacji i pozwoli na jej uruchomienie zgodnie z terminem w listopadzie 2016 r. – powiedział prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
Poznańska spalarnia to pierwszy w Polsce projekt realizowany w systemie ppp przez strukturę samorządową oraz pierwszy w Europie w takim systemie finansowania, z wykorzystaniem środków inwestora, kredytów bankowych oraz Unii Europejskiej. To wzorzec, do którego mogą nawiązywać inni inwestorzy i którzy patrzą czy powiedzie się on od strony finansowej. Kolejne miesiące to nie tylko realizacja prac budowlanych, ale również optymalizacja finansowania. Inwestorzy chcą wykorzystać również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby w przyszłości mieszkańcy aglomeracji mogli mnie płacić za gospodarkę odpadami.
Zdaniem prezydenta Grobelnego to projekt przyjazny dla środowiska, bardzo nowoczesny, który poprawi jego jakość w okolicy i metropolii (przypomnijmy, że przeciwko lokalizacji spalarni w Karolinie, przy granicy z gminą Czerwonak protestowały jej władze i mieszkańcy). Ale tę lokalizację wybrano między innymi ze względu na potrzebę optymalizacji kosztów. Firma Dalkia będąca właścicielką Elektrociepłowni Karolin odbierze bowiem ze spalarni energię cieplną, przetworzoną następnie w elektryczną i sprzeda do systemu krajowego. Przychody ze sprzedaży energii zostaną przekazane miastu.
Liczymy na doświadczenia partnerów od strony wykonawczej, nadzoru oraz najnowocześniejszych, sprawdzonych technologii – zakończył Ryszard Grobelny.
spalarnia I lopata 3
W ciągu minionego roku wspólnie z miastem Poznań pracowaliśmy nad aktualizacją decyzji środowiskowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, które ostatecznie zostało wydane w dniu 20 stycznia tego roku. W ostatnich miesiącach uzyskaliśmy wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. Dziś przechodzimy do kolejnego etapu realizacji umowy ppp czyli przystępujemy do budowy – powiedział Jean-Michel Kaleta, członek zarządu SITA Zielona Energia.W celu realizacji budowy instalacji wybraliśmy doświadczonych partnerów: w zakresie technologii firmę Hitachi Zosen Inova i robót budowlanych firmę Hochtief. Dzięki połączeniu naszego doświadczenia oraz doświadczenia naszych partnerów instalacja zacznie służyć mieszkańcom Poznania i okolicznych gmin już pod koniec 2016 r.
Jean-Michel Kaleta przypomniał, że od ubiegłego roku w Polsce obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Obowiązek ten przeszedł na gminy. Tymczasem niebawem w krajach UE zaczną obowiązywać dyrektywy, według których opłaty za składowanie odpadów w formie nieprzetworzonej na wysypiskach drastycznie wzrosną. Budowa nowoczesnej instalacji do termicznego ich przetwarzania wyprzedza wymogi unijne. Dodał też, że projekt poznański został zauważony i nagrodzony przez Zachód. To będzie wzór dla innych samorządów w Polsce.
Z kolei wojewoda Piotr Florek zauważył, że w ostatnich latach kilka polskich miast przygotowało budowy spalarni odpadów, m.in. Bydgoszcz, czy Kraków. Tymczasem dwie powstają w Wielkopolsce: w Poznaniu i Koninie.
Od marca tego roku działa zakład paliw alternatywnych przy chełmskiej cementowni. Obiekt udało się wybudować w zaledwie rok. Teraz jak zapowiadają specjaliści z firmy Cemex, zakład będzie dostarczał 1/3 zapotrzebowania paliwa dla cementowni.
spalarnia I lopata 2
Zgodnie z umową ppp SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 210.000 ton roczne, która powstanie w sąsiedztwie elektrociepłowni Karolin w północno-wschodniej części miasta. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie sfinansowany przez udziałowców SITA Zielona Energia (tj. SITA Polska, należąca do grupy SUEZ Environnement i Marguerite Waste Polska, należącą do Marguerite Fund) oraz kredyty z konsorcjum trzech banków – Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto Miasto Poznań planuje wykorzystanie dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 300 mln zł. Projekt pozwoli miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.
Ponadto Poznań za własne pieniądze ponad 100 mln zł przebuduje układ drogowy w sąsiedztwie spalarni wraz z wiaduktem nad linią kolejową.
Inwestycja powstaje na ponad 3-hektarowej nieruchomości, którą inwestor prywatny uzyskał od miasta. Obiekty zajmą 85 proc. jej powierzchni. Do najważniejszych należeć będzie hala wyładunkowa i bunkier gromadzący odpady do przetworzenia termicznego w kotle. Następnie turbina parowa przetwarzająca energię cieplną na elektryczną. Bardzo ważną składową jest instalacja do oczyszczania spalin.
Dbamy, aby nie przekroczyć norm wyznaczonych dla emisji tlenków azotu. Dwukrotnie ograniczymy emisję tych szkodliwych gazów – podkreśla Szymon Cegielski, dyrektor kontraktu. I dodaje, że spalarnia będzie wykonana z najlepszych materiałów, według najnowocześniejszych dostępnych na rynku technologii.
Kolejnym etapem procesu jest hala separacji sezonowania żużla. Ilość odpadów po spaleniu stanowić będzie 30 proc. tego, co zostanie przywiezione.
W Europie Zachodniej od lat są rozwiązania prawne umożliwiające zagospodarowanie takich żużli m.in. jako podbudowę do budowy dróg – zauważa dyrektor Cegielski. U nas takich rozporządzeń nie ma. Wobec tego zainteresowani pracują, aby takie przepisy powstały również w Polsce.

Makieta: osobiste prawa autorskie A. Dąbek, J. Potok

Miasto Poznań
Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (552,4 tys. mieszkańców) i siódme pod względem powierzchni (262 km kw.). Poznań jest powiązany ekonomicznie i komunikacyjnie z otaczającym go powiatem poznańskim oraz gminami Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem, tworząc razem z nimi aglomerację poznańską zamieszkałą przez ponad 1 mln osób.

SITA Zielona Energia
SITA Zielona Energia została utworzona przez SITA Polska (należącą do Suez Environnement) i Marguerite Waste Polska (należącą do Funduszu Marguerite) w celu wzięcia udziału w pierwszym w Polsce projekcie ppp z sektora gospodarki odpadami. W dniu 8 kwietnia 2013 SITA Zielona Energia zawarła z Miastem Poznań Umowę o ppp dla realizacji ITPOK w Poznaniu.

SITA Polska
Od 1992 roku SITA Polska oferuje kompleksowe usługi samorządom lokalnym oraz przedsiębiorcom w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości w miastach. SITA Polska zatrudnia 2600 osób i zagospodarowuje ponad 1 mln ton odpadów rocznie, stawiając sobie za cel stały wzrost poziomu recyklingu i odzysku.

SUEZ ENVIRONNEMENT
Zasoby naturalne nie są nieskończone. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paryż: SEV, Bruksela: SEVB) wraz ze swoimi spółkami uczestniczy na co dzień w ochronie zasobów naturalnych, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla mieszkańców i przemysłu. SUEZ ENVIRONNEMENT zaopatruje w wodę pitną 92 milionów osób, usługami asenizacyjnymi obejmuje 65 milionów osób oraz zagospodaruje odpady odebrane od blisko 52 milionów mieszkańców. SUEZ ENVIRONNEMENT zatrudnia 79.550 pracowników i – działając na pięciu kontynentach – jest światowym liderem wśród wyłącznych dostawców usług w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej. SUEZ ENVIRONNEMENT, osiągnął w 2013 r. obroty w wysokości 14,6 mld EUR.

MARGUERITE FUND
The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure („Marguerite Fund”) został utworzony przy wsparciu sześciu wiodących w Europie publicznych instytucji finansowych (Caisse des Dépôts et consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Europejski Bank Inwestycyjny, Instituto de Crédito Oficial, KfW, PKO Bank Polski) w celu realizacji kapitałochłonnych inwestycji w infrastrukturę. Funduszowi doradza niezależna firma doradcza, Marguerite Adviser S.A. Fundusz przeznaczył dotychczas około 300 mln euro na projekty należące do sektorów infrastruktury transportowej i energii odnawialnej o łącznej wartości przekraczającej 4 mld euro. Spośród 9 projektów finansowanych przez Fundusz Marguerite, zlokalizowanych w 7 krajach Unii Europejskiej, dwa znajdują się w Polsce.