Stara Cegielnia powstanie na Górczynie w Poznaniu

1216
Stara Cegielnia

Stara Cegielnia

Stara Cegiel­nia to osiedle mieszkan­iowe położone w zielonej części Poz­na­nia, przy ul. Ceglanej na Górczynie. Inwestycja real­i­zowana będzie w czterech eta­pach, łącznie pow­stanie 259 mieszkań oraz 420 miejsc pos­to­jowych.

Pier­wszy etap obe­j­muje 103 mieszka­nia, drugi etap z 69 mieszkań, trzeci etap to 87 mieszkań. Pod­czas ostat­niego etapu pow­staną lokale usłu­gowe. Oprócz tego, zapro­jek­towano park­ing podziemny, miejsca naziemne, drogi, chod­niki oraz bogatą aranżację małej architek­tury, które razem stworzą przyjazne otoczenie.
Ceny metra kwadratowego mieszkań wahają się od ok. 5900 do 6750 zł.
Inwest­y­cja zlokali­zowana jest na ter­e­nach dawnych osad związanych z cegiel­ni­ami oraz szachtów poz­nańs­kich. Obszar inwest­y­cji otoc­zony jest stawami o czys­tej wodzie oraz ter­e­nami zielonymi. Lokaliza­cja inwest­y­cji Stara Cegiel­nia posi­ada dwa zasad­nicze walory – niski poziom hałasu oraz wspani­ałe widoki z okien.
Pro­jekt inwest­y­cji pow­stał w pra­cowni cenionych architek­tów Ewy i Stanisława Sip­ińs­kich. Nowoczesne rozwiąza­nia zostały zamknięte w formie i bryle, które na myśl przy­wołują styl­istykę epoki indus­tri­al­nej. Budynki, co warto pod­kreślić, będą stanow­iły intere­su­jący kon­trast dla otacza­ją­cych inwest­y­cję terenów zielonych.
Stara Cegiel­nia to zespół mieszkan­iowy składa­jący się z czterokondy­gna­cyjnych budynków, wyposażonych w windy. Klienci mogą wybierać z sze­rok­iej gamy mieszkań – od dwu- po czteropoko­jowe z metrażami mieszczą­cymi się w przedziale od 40 do blisko 100 m kw. Lokale położone na poziomie parteru posi­adają wydzielone ogródki (nawet do 270 m kw.), a na wyższych kondy­gnac­jach, log­gie lub balkony. Pod względem rozkładu mieszkań do wyboru są odd­zielne kuch­nie, bądź aneksy, widne pokoje, duże łazienki. Pro­jek­tanci zad­bal­i także o odpowied­nie doświ­etle­nie mieszkań przez duże okna oraz dobrą ekspozy­cję.
W garażu podziem­nym zna­j­dują się miejsca pos­to­jowe (stan­dard, XL, XXL), rodzinne miejsca pos­to­jowe, pomieszczenia na jed­noślady oraz ogóln­o­dostępne pomieszcze­nie na row­ery i wózkarnia.
Inwestorem jest spółka Poz­nań Kar­tuska – spółka celowa Grupy Kar­tuska z Warszawy, firmy o dłu­go­let­niej trady­cji w branży dewelop­er­skiej. W jej port­fo­lio zna­j­dują się trzy ukońc­zone oraz dwie rozpoczęte inwest­y­cje. Do tej pory firma zbu­dowała i odd­ała do użytku trzy pro­jekty mieszkan­iowe: dwa w Gdańsku – Pomarańc­zowe Osiedle we Wrzeszczu (84 mieszkania) i Kartuska26 w Śród­mieś­ciu (161 mieszkań) oraz jeden w Radomiu – Osiedle nad Stawem (68 mieszkań). Aktu­al­nie real­izu­je inwest­y­cje Stara Cegiel­nia w Poz­na­niu (259 mieszkań) oraz Wydawnicza6 w Łodzi (356 mieszkań).