Działka na Pradze – Konkurs ofert

1227
konkurs

konkurs

Współwłaściciele zapraszają do składania ofert na zakup udziału w wysokości 11304/11520 w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Praga-Południe, przy ulicy Prochowej 21, o powierzchni 743 m2, oznaczonej jako działka ewidencyjna numerem 64/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/00170036/2.

Działka inwestycyjna położona jest w atrakcyjnym miejscu niedaleko Saskiej Kępy, w pobliżu parku gwarantującego ciszę oraz przyjazne warunki zamieszkania dla rodzin z dziećmi. W sąsiedztwie budowana jest stacja metra, a liczne linie tramwajowe i autobusowe (bliskość Ronda Wiatraczna) gwarantują łatwe połączenie z każdym rejonem Warszawy. Bogata infrastruktura, bliskość placówek handlowych, edukacyjnych i opieki medycznej podnoszą zalety tej lokalizacji.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie przez uczestnika wadium w wysokości 30.000 zł. (trzydziestu tysięcy złotych), przelewem na rachunek bankowy należący do „Łepkowski, Boszko i Wspólnicy. Firma Adwokacka” Spółka Partnerska, Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, o numerze: 88 1140 2017 0000 4602 1294 1968.

Oferta powinna zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz telefon kontaktowy uczestnika,
adres korespondencyjny,
krótką informację o uczestniku i prowadzonej przez niego działalności,
oferowaną cenę nabycia udziału w nieruchomości przedstawioną jako iloczyn planowanych metrów kwadratowych PUM (powierzchni użytkowo mieszkalnej) oraz ceny jednostkowej za jeden metr kwadratowy PUM,
wskazanie sposobu zapłaty ceny (z kredytu bądź ze środków własnych uczestnika),
dowód wniesienia wadium,
numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
oświadczenie uczestnika, że jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni od upływu terminu do składania ofert.

Oferty należy przysyłać pocztą, kurierem lub składać osobiście w siedzibie kancelarii „Łepkowski Boszko i Wspólnicy. Firma Adwokacka” Spółka Partnerska, przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie, w terminie do 10 października 2012 roku do godz. 16.00, w zamkniętej kopercie bezpiecznej (bankowej) z napisem „Prochowa 21”.

Organizatorzy zastrzegają, że nie przyjmą ofert, które nie spełnią warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu, będą nieczytelne lub budzące wątpliwości co do treści, o czym niezwłocznie poinformują zainteresowanych.

Podstawowym kryterium oceny złożonych i przyjętych ofert będzie cena. Organizatorzy dokonają oceny ofert, wybiorą z nich trzy najkorzystniejsze, a następnie zorganizują i przeprowadzą dodatkowe negocjacje z tymi trzema oferentami. Przewidywany termin zakończenia konkursu to dzień 3 listopada 2012 roku.

Wszyscy uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie o wyniku konkursu albo o jego zamknięciu lub odwołaniu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium osoby wygrywającej konkurs nie podlega zwrotowi, ponieważ zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone bez odsetek, w kwocie faktycznie wniesionej, na wskazane przez nich w ofertach rachunki bankowe, w terminie nie później niż 3 (trzech) dni roboczych od dnia zakończenia konkursu lub zamknięcia albo odwołania konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizatorzy zastrzegają prawo – bez podania przyczyny – do zamknięcia lub odwołania niniejszego konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo do zmiany warunków konkursu, z wyjątkiem warunków zwrotu wadium. Z tego tytułu uczestnikom nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

 

www.Platforma-Deweloperska.pl