Astaldi realizuje proces projektowy budowy drogi ekspresowej S5

1181
S5 Trzebnica-Wroclaw przebieg mapa

S5 Trzebnica-Wroclaw przebieg mapa

Astaldi S.p.A z siedzibą w Rzymie, reprezentowana przez jej oddział w Polsce wybuduje dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S5 od miejsca przed węzłem Trzebnica do węzła Wrocław Północ.

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe – Trzebnica i Kryniczno – oraz rozbudowany zostanie węzeł Wrocław Północ. Kontrakt obejmuje również zaprojektowanie i budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt oraz miejsc obsługi podróżnych (MOP) Wisznia Mała Wschód, Wisznia Mała Zachód.
Astaldi pod koniec września przejęła plac budowy, a obecnie trwa uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień z gestorami sieci dla przebudów sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz prowadzone są prace projektowe i roboty przygotowawcze.
Wraz z końcem listopada zakończył się pierwszy etap prac przygotowawczych na placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku od km 137+500 (przed węzłem Trzebnica) do węzła Wrocław Północ. Sfinalizowane zostały prace saperskie na całym, 19-kilometrowym odcinku trasy oraz roboty geotechniczne i geodezyjne. Opracowano także koncepcję zarządzania ruchem. Wytyczono również trasę tego odcinka drogi S5.
Spółka Astaldi wystąpiła o prolongatę ważności warunków technicznych i uzgodnień przebudowy sieci infrastruktury technicznej. Przede wszystkim chodzi o przebudowę gazociągu średniego i wysokiego ciśnienia, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, projekt odwodnienia drogowego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 340 na węźle Trzebnica oraz przyłączenia zasilania oświetlenia drogowego na węźle Wrocław Północ. Wykonawca wystąpił o podpisanie umowy na dostawę energii na potrzeby MOP-ów Wisznia Mała, a także umowy na dostawę energii na potrzeby przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu.
Astaldi wybuduje 19-kilometrowy odcinek drogi S5, który jest częścią dolnośląskiego fragmentu trasy Korzeńsko-Wrocław. Jest to ważny szlak komunikacyjny ułatwiający kierowcom dojazd do Poznania, ale także poprawiający płynność ruchu tranzytowego. Poprawi on zdecydowanie również ruch lokalny i zlikwiduje bardzo częste korki od ulicy Żmigrodzkiej do świateł w miejscowości Kryniczno.
Gotowy odcinek zostanie oddany do użytku w grudniu 2017 roku.