Amwin buduje w Luboniu halę dla Luveny

1120
Luvena hala Luboń

Luvena hala Luboń

Firma Amwin została projektantem i wykonawcą hali przemysłowej o wysokości 27,8 m oraz dostawcą nowoczesnej instalacji granulacji nawozów metodą zagniatania dla firmy Luvena SA w Luboniu koło Poznania.

Luvena SA, producent nawozów oraz impregnatów do drewna, prowadzi w Luboniu nową inwestycję związaną z budową wielokondygnacyjnej hali przemysłowej oraz instalacji granulacji nawozów metodą zagniatania. Amwin – projektant i kompleksowy wykonawca hal oraz biurowców – zajmuje się przygotowaniem koncepcji, pełnobranżowego projektu oraz kompleksowym wykonaniem inwestycji realizując obiekt w oparciu o warunki kontraktowe projektuj-buduj.
Luvena SA to producent nawozów oraz impregnatów do drewna, którego początki działalności sięgają 1914 roku. Głównym celem działalności spółki jest dostarczenie na rynek wyrobów o najwyżej jakości, a także konsekwentne budowanie wizerunku firmy dbającej nie tylko o jakość wyrobów, ale również środowisko pracy i stan środowiska naturalnego.
W ramach nowej inwestycji realizowanej przez Amwin w systemie projektuj-buduj, powstaje wielokondygnacyjna hala przemysłowa o wysokości 27,8 m. Przedmiotem przedsięwzięcia jest także kompleksowe wykonanie projektu i budowa instalacji granulacji nawozów metodą zagniatania, w oparciu o wytyczne technologiczne dostarczone przez inwestora. Nowa instalacja zlokalizowana jest w Luboniu, na terenie firmy inwestora, częściowo w istniejącej hali produkcyjnej, przede wszystkim jednak w nowym obiekcie.
W realizowanej inwestycji dostawa i montaż technologii jest kluczowym komponentem kontraktu, dlatego Amwin jako kompleksowy wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za realizację inwestycji w pełnym zakresie. Nowy obiekt stanowi budowlaną obudowę w postaci hali produkcyjnej dla zamontowania wewnątrz nowoczesnej „instalacji granulacji nawozów metodą zgniatania”. Kontrakt swoim zakresem obejmuje: wykonanie projektu technologicznego kompletnej linii produkcyjnej „instalacji granulacji nawozów metodą zgniatania”, opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie kompleksowej realizacji obiektu od strony budowlanej. Do zakresu prac firmy Amwin należy także zapewnienie dostawy urządzeń oraz wykonanie ich montażu i rozruchu technologicznego wraz z połączeniem w jeden ciąg produkcyjny z istniejącą linią produkcji nawozów, do docelowego odbioru obiektu przez powiatowe jednostki opiniujące i nadzorujące, a także inwestora wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Instalacja zostanie zaprojektowania w taki sposób, by nie była wymagana stała obsługa pracowników, a proces produkcji będzie sterowany automatycznie oraz monitorowany ze sterowni, znajdującej się na terenie istniejącego obiektu. W celu poszanowania środowiska naturalnego i ekonomiki produkcji wszystkie urządzenia, które są źródłem pylenia, zostaną podłączone do instalacji odpylającej, a zebrane pyły będą zwracane do procesu produkcyjnego.
Firma Amwin z uwagi na rozmiar i priorytetowe znaczenie inwestycji dla spółki Luvena podejmuje szereg działań zmierzających do bardzo precyzyjnego określenia terminów realizacji poszczególnych zakresów robót budowlanych i technologii ich wykonania, a także dostawy i montażu wyposażenia technologicznego – mówi Maciej Winter, wiceprezes zarządu ds. rozwoju i kluczowych klientów.
Wykonawca podkreśla, że realizacja robót budowlanych z równoległym przygotowaniem frontu robót pod montaż nowoczesnej instalacji wymaga szczegółowego powiązania tych zakresów prac. Równie istotne jest także bardzo dokładne wykonanie konstrukcji stalowej nowego obiektu wraz ze stanowiskami pod posadowienia poszczególnych urządzeń – zarówno wielkogabarytowych jak i o kilkutonowej masie całkowitej. W trakcie prowadzenie robót ziemnych pojawiły się również trudne do przewidzenia sytuacje, takie jak m.in. ukryte w gruncie duże betonowe stopy fundamentowe, które nie zostały wykryte podczas dwukrotnego wykonywania badań geotechnicznych z odwiertami wykonanymi według różnych podziałów. Istniejące betonowe stopy fundamentowe po wyburzeniu zostały zutylizowane w kruszarni betonów, a następnie zostaną zawrócone ponownie do procesu budowlanego jako materiał na podbudowę dróg lub innych utwardzeń technologicznych.
Na szczególne uwagę w realizowanej inwestycji zasługuje fakt, że budowa hali produkcyjnej z nowoczesną instalacją produkcyjną jest realizowana na terenie czynnego i w pełni obciążonego produkcją zakładu spółki Luvena. Natomiast przewidywany czas postoju obecnie eksploatowanej linii produkcyjnej związany z przebudową dróg transportowych, wymianą kilku urządzeń transportu poziomego i pionowego, a także połączeniem z nowo budowaną linią produkcyjną wraz z rozruchem i uzyskaniem pełnej wydajności linii, to tylko 16 dni kalendarzowych – realizacja tych robót przewidywana jest na połowę 2014 roku.

Foto: Amwin